การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 125 คน อบรมในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 (2 วัน) ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม