ร่วมงาน “Kick off ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค“ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม