ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1

วันที่ 6  มกราคม  2566 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566  โดยมี  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้