ออกนิเทศติดตามให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ตและการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในโรงเรียนเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รองผอ. สพป. นพเขต 1 พร้อมด้วย ศน.วัชราภรณ์ ป้อมหิน, ศน.สุริวิจักษณ์  พลีจันทร์, ศน.สายสุดา สุขวิพัฒน์ ออกนิเทศติดตามให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ตและการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในโรงเรียนเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู อำเภอนาแก นครพนม