ออกนิเทศติดตามให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ตและการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในโรงเรียนเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู