ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา