การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.  ณ  หอ ประชุมพระเทพวรมุณี  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมกับ สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร