การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา