ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ชี้แจงในครั้งนี้