การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2566

วันที่ 10  มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ  2  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2566 โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,  นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย