ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิแทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)