วัประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม 

เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ  นวลตา, นางสาววัชรา  จันทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 และนายประชา หงษาวงษ์ ประธานเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม  อ.เรณูนคร  จ. นครพนม