ประชุมคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาไทยผ่านวรรณกรรมในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC