สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานจัดงานวันสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2566  จัดให้มีการสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าสไบห่มพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต รดน้ำดำหัวผู้สูงอาวุโส สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รุ่นสู่รุ่น สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสังกัด กราบขอบพระคุณผู้อาวุโสที่ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมทุกท่าน