วัประชุม “คลินิก สตผ.” สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 20 เมษายน  2566  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1  ร่วมประชุม “คลินิก สตผ.” สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านระบบ Zoom Meeting