การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  

วันที่ 16  พฤษภาคม  2566  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.   โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย