ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570)