ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลฯ

วันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด , ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตรโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา REO ๑๑ MOE AWARDS ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑ / สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร