การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอน online

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอน online สำหรับครูเครือข่ายพระธาตุพนมมรุกขนคร  ณ โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม