การดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อกระกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)