นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ  ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง,  ร.ร.บ้านเหล่าทุ่ง และ ร.ร. บ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศก์   โดย ศน. วัชราภรณ์  ป้อมหิน,   ศน.สายสุดา  สุขวิพัฒน์  ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ  ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง,  ร.ร.บ้านเหล่าทุ่ง และ ร.ร. บ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)  อ.นาแก  จ. นครพนม