คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ดำเนินการทดลองการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ดำเนินการทดลองการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
นำโดยท่านเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ข้าราชการบำนาญ
นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นพ.1
นางวริศรา สัพโส รอง ผอ.สพป.กทม.
นายอรินทร์ ใจแน่น ผอ.รร.บ้านนาเลียง
นายประจักษ์ กวานปรัชชา ผอ.รร.บ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล
นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี ผอ.รร.พระซองสามัคคีวิทยา
และคณะทำงานในระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนนำร่อง สพป.นครพนม เขต 1
ณ  1.โรงเรียนบ้านหนองยาว  2.โรงเรียนบ้านปลาปลาน้อย