คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ดำเนินการทดลองการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)