ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2566 )  เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร  และเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง