ปฏิทินการจ่ายเงิน One Stop Service สพป.นพ.1

เดือนมกราคม 2566 ==>> วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ==>> วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566 ==>> วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566 ==>> วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566 ==>> วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566 ==>> วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566 ==>> วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566 ==>> วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

เดือนกันยายน 2566 ==>> วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566 ==>> วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566 ==>> วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566 ==>> วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

เดือนพฤษภาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565 ==>> วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 ==>> วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565 ==>> วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565