ปฏิทินการจ่ายเงิน One Stop Service สพป.นพ.1

เดือนพฤษภาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565 ==>> วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 ==>> วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565 ==>> วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565 ==>> วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565