ประชุมการคัดเลือกครูต้นแบบ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดย สพฐ.กำหนดการคัดเลือกครูต้นแบบเพื่อรับรางวัล วัตถุประสงค์ให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ