ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลฯ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง