ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯและคณะ  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕