พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม – รับฟัง รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด และ ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการรายงานผลในรอบที่ ๒ พร้อมด้วย นายทรงวุฒิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้