20 ก.ค.65 ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2564