พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓..๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕