ประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและครูรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet