ลงพื้นที่

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายไห้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯและคณะ ลงพื้นที่ โดย (๑) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำ มารดามาช่วยแต่พลัดจมน้ำเสียชีวิต ราย ดญ.กนกรัตน์ กลิ่นไทยสงค์ รร.บ้านน้ำบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาท และถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้ในชีวิตประจำวัน ๕๐๐ บาท (๒) นิเทศติดตามการดำเนินงาน ระบบ School Health Hero และระบบ Moe Safety Center (๓) ติดตามพาน้องกลับมาเรียน นักเรียนมีความพิการซ้ำซ้อน ปัจจุบันส่งต่อเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม