ประชุมคณะวิทยากรอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะวิทยากรอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ และ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุรุชน คนคุณธรรม พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ