ประชุมการอบรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมอบรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ