ติดตามผลสัมฤทธิ์ฯ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับดร.นิพนธ์ เสือก้อน ดร.ปรานอม จรเกตุ และนางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข คณะติดตามฯ จาก สพฐ. ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ พร้อมนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากได้ร่วมเยี่ยมชม กิจกรรม Open class