การคัดเลือกครูต้นแบบฯ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานพิจารณาคัดเลือก (เชิงประจักษ์) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค