การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBEC Content Center ) ให้กับตัวแทนผู้บริหาร ครูผู้สอนที่เป็นวิทยากรแกนนำในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปขยายผลฯ โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ