ประชุมเตรียมการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ  ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร/คณะทำงาน การเตรียมเนื้อหา อุปกรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ขั้นที่ ๑ (ขั้นพื้นฐาน) และ ประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก