การขับเคลื่อนการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานโครงการการขับเคลื่อนการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning ผ่านระบบทางไกล