ติดตามเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางลัคนา  มั่นธรณ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางศิรินทิพย์  นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สถานศึกษาปลอดภัย  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน, บ้านวังยาง, บ้านหนองบ่อ  และไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)