ติดตามเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางลัคนา  มั่นธรณ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางศิรินทิพย์  นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สถานศึกษาปลอดภัย  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านสุขเจริญ , บ้านโพนป่าหว้าน  และบ้านคำพอก จ.นครพนม