ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร. นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานการประชุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม และ เครือข่ายเรณูนคร