ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร. นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานการประชุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม จ.นครพนม พร้อมด้วย นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววัชรา   จันทา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑