ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นำคณะนักศึกษาฯ เยี่ยมชมกลุ่มงานต่างๆ ของ สพป.นครพนม เขต 1