ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจำปี 2565