การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันที่ 18  พฤศจิกายน  2565  เวลา  09.30 น.  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย  ทำมาน       ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และนางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ในครั้งนี้