ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา “โรงเรียนต้นแบบ” ภายใต้โครงการพัฒนานครพนมโมเดลเพื่อเยาวชนนอกระบบการศึกษา