การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายตามประกาศตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565