การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13  ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1    นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต  1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ครั้งที่ 1/2565  โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  , คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ICT  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้